Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden Müller Schoonmaakbedrijf

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, bestellingen, leveringen van diensten en/of goederen tussen Opdrachtgever en Müller Schoonmaakbedrijf. Bij het geven van een opdracht de werkzaamheden door Müller Schoonmaakbedrijf uit te laten voeren gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

 

Artikel 1: definities

Particulier: Natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Opdrachtgever: De (rechts)persoon die in contractuele relatie staat tot Müller Schoonmaakbedrijf, uit hoofde van een met Müller Schoonmaakbedrijf gesloten overeenkomst/opdracht. Met Opdrachtgever wordt tevens bedoelt elke (rechts)persoon die met Müller Schoonmaakbedrijf een overeenkomst/opdracht wenst aan te gaan.

Opdrachtnemer: Müller Schoonmaakbedrijf en diens eventuele rechtsopvolgers.

Derde (n): Niet bij de opdracht betrokken partijen.

Opdracht/overeenkomst: Het totaal van alle tussen Opdrachtgever en Müller Schoonmaakbedrijf overeengekomen poetswerkzaamheden en de daarbij door Müller Schoonmaakbedrijf geleverde materialen.

Diensten: Door Müller Schoonmaakbedrijf uit te voeren poetswerkzaamheden zoals reiniging, leegruimen en desinfectie van objecten in de meest ruime zin van het woord.

Meer- en minderwerk: Door Opdrachtgever gewenste extra toevoegingen of verminderingen van de opdracht, die leiden tot een meer- of minderprijs van de tussen Opdrachtgever en Müller Schoonmaakbedrijf overeengekomen prijs.

Hulpmiddelen: Door Müller Schoonmaakbedrijf gebruikte middelen zoals reinigingsmiddelen, materialen, machines, bedrijfsmiddelen en hoogwerkers etc.

Object: Het voorwerp waarop de diensten van Müller Schoonmaakbedrijf worden verrichten. Hieronder vallen – doch niet limitatief – werkzaamheden aan de binnen-en buitenkant van een gebouw, inventaris, installaties en andere roerende en onroerende zaken.

Artikel 2: algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten/opdrachten tussen Opdrachtgever en Müller Schoonmaakbedrijf tenzij door partijen anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn daarmee van toepassing op alle schoonmaakwerkzaamheden die door Müller schoonmaakbedrijf worden uitgevoerd. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en Müller Schoonmaakbedrijf.

Tenzij anders schriftelijk is bepaald zijn alle in offertes, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en algemene voorwaarden genoemde bedragen in euro’s inclusief omzetbelasting in het geval van een natuurlijk persoon welke niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en in alle andere gevallen zijn deze bedragen in euro’s exclusief omzetbelasting.

De inhoud van eventueel door Opdrachtnemer gebruikte folders, flyers, drukwerken, promotionele e-mails en prijslijsten zal Müller Schoonmaakbedrijf niet binden. Dit kan anders zijn indien daar in de overeenkomst of offerte specifiek naar wordt verwezen.

Van het in deze algemene voorwaarden overeengekomen kan slechts worden afgeweken indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de opdracht tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdracht opgenomen voorwaarden.

De opdracht tezamen met de algemene voorwaarden geven de volledige afspraken tussen Müller Schoonmaakbedrijf en Opdrachtgever weer met betrekking tot de diensten waarvoor de opdracht is gesloten. Mocht sprake zijn van eerdere afspraken die tussen partijen zouden zijn gemaakt, komen deze te vervallen.

Voor het geval de Opdrachtgever naar zijn eigen algemene voorwaarden zou verwijzen, zijn deze niet van toepassing. Dit kan slechts anders zijn indien de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door Müller Schoonmaakbedrijf uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard. 

De in deze voorwaarden bedoelde tarieven en bedragen kunnen jaarlijks per 1 januari worden verhoogd met een redelijk bedrag aan prijscompensatie. Als redelijk wordt in elk geval de consumenten koopprijscorrectie verstaan. Overige tariefwijzigingen zijn tevens mogelijk.

Indien Opdrachtgever een vennootschap onder firma of maatschap is, of indien de overeenkomst met meerdere Opdrachtgevers is aangegaan, zijn de afzonderlijke vennoten respectievelijk maten en Opdrachtgevers voor tekortkomingen voortvloeiend uit de tussen partijen overeengekomen overeenkomst hoofdelijk aansprakelijk.

Müller Schoonmaakbedrijf is bevoegd een lopende overeenkomst inclusief alle rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen, mits daarbij dezelfde kwaliteit wordt gegarandeerd. Een dergelijke overdracht dient schriftelijk door opdrachtnemer aan de Opdrachtgever te worden medegedeeld.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd is met Nederlandse wetgeving, dan zal deze strijdige bepaling in overeenstemming worden gebracht met het geldende recht. De overige algemene voorwaarden van Müller Schoonmaakbedrijf blijven onverkort van kracht.

Indien de Opdrachtgever geen consument is geldt dat:

Partijen uitsluitend wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht (artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek) dan wel op grond van een aannemingsovereenkomst (artikel 7:750 e.v. Burgerlijk Wetboek). Partijen wensen uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. Burgerlijk Wetboek.

Partijen kiezen ervoor om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat betaling plaatsvindt;

Opdrachtgever er uitdrukkelijk mee akkoord is, dat Müller Schoonmaakbedrijf ook werkzaamheden ten behoeve van andere Opdrachtgevers verricht;

Mocht Müller Schoonmaakbedrijf om bepaalde redenen uit coulance afwijken van deze algemene voorwaarden zal dit niet ertoe leiden dat Müller Schoonmaakbedrijf haar recht verliest om in de toekomst wel een strikte naleving van de algemene voorwaarden te verlangen.

Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn niet alleen van toepassing op Müller Schoonmaakbedrijf doch ook op al haar aandeelhouders, bestuurders en andere (rechts)personen die voor Müller Schoonmaakbedrijf werkzaam zijn. Deze algemene voorwaarden zijn daarnaast van toepassing op alle (rechts)personen die door Müller Schoonmaakbedrijf zijn ingeschakeld en ook geldig voor alle personen voor wie Müller Schoonmaakbedrijf wettelijk aansprakelijk kan worden gesteld.

Deze algemene voorwaarden kunnen door Müller Schoonmaakbedrijf te allen tijde eenzijdig worden gewijzigd.

 

Artikel 3: offerte

Onze offertes worden schriftelijk of elektronisch uitgebracht. Enkel in geval van spoedeisende of uitzonderlijke omstandigheden kan hiervan worden afgeweken.

De offerte omvat een nauwkeurige omschrijving van het werk, van de uit te voeren werkzaamheden en de eventueel te leveren/te gebruiken materialen en producten. 

In de offerte wordt in elk geval (doch niet limitatief) aangegeven:

De plaats van het werk;

Een omschrijving van het werk;

De looptijd van de overeenkomst;

De frequentie van het uit te voeren werk;

Of een betaling in termijnen zal plaatsvinden;

De wijze van betaling;

De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de offerte en de daaruit voortvloeiende overeenkomst.

De offerte zal worden voorzien van een dagtekening en geldt ingaande die dag gedurende één maand.

Indien de Opdrachtgever de offerte niet binnen de hierboven gestelde termijn accepteert, is Müller Schoonmaakbedrijf gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van deze offerte in rekening te brengen. Müller Schoonmaakbedrijf is hiertoe slechts gerechtigd indien Müller Schoonmaakbedrijf dit vooraf bij Opdrachtgever heeft bedongen.

 

Artikel 4: Totstandkoming, uitvoering en wijziging

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever aanvaardt de overeenkomst door het ondertekenen en retour zenden van de schriftelijke offerte. De datum van aanvaarding van de opdracht is de ondertekeningsdatum van de offerte.

Een aanvaarding door Opdrachtgever die afwijkt van de offerte van Müller Schoonmaakbedrijf, moet gezien worden als een verwerping van de offerte en een nieuwe aanbieding. De overeenkomst komt pas – overeenkomstig dit nieuwe aanbod – tot stand na schriftelijke aanvaarding door Müller Schoonmaakbedrijf.

Door Müller Schoonmaakbedrijf aangeboden offertes zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren. De werkuren van Müller Schoonmaakbedrijf zijn op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) van 8.00 uur tot 20.00 uur. Buiten deze normale werkuren wordt door Müller Schoonmaakbedrijf een toeslag gehanteerd. Daarnaast zal bij werkzaamheden op zaterdag een toeslag worden gehanteerd van 50% en bij werkzaamheden op zondag een toeslag van 100%.

Opdrachtgever machtigt Müller Schoonmaakbedrijf om de opdracht geheel of ten dele door een door Müller Schoonmaakbedrijf aan te wijzen derde, op een door Müller Schoonmaakbedrijf gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Indien tussen Partijen is overeengekomen dat de werkzaamheden in fasen zullen worden uitgevoerd, is Müller Schoonmaakbedrijf gerechtigd de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat Opdrachtgever de resultaten  van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen in onderling overleg treden. Eventuele aanpassingen in de bestaande overeenkomst zullen door Partijen schriftelijk worden overeengekomen. Indien echter blijkt dat vastgesteld wordt dat kleine afwijkingen van het schoonmaakprogramma noodzakelijk zijn om de overeengekomen diensten geheel (of ten dele) te kunnen uitvoeren, kan Müller Schoonmaakbedrijf, zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt dit programma naar eigen inzicht wijzigen. Müller Schoonmaakbedrijf dient dan wel eenzelfde kwaliteit de garanderen.

Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij Müller Schoonmaakbedrijf ervoor zorgt dat dit schriftelijk wordt vastgelegd.

Het overeengekomen schoonmaakprogramma is bindend. Opdrachtgever is niet bevoegd aan werknemers van Müller Schoonmaakbedrijf mondelinge instructies op te dragen die afwijkend zijn van het overeengekomen schoonmaakprogramma. Indien dit toch plaatsvindt, is Müller Schoonmaakbedrijf bevoegd extra kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 5: Duur en opzegging van de overeenkomst

Alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Müller Schoonmaakbedrijf worden aangegaan voor de duur van één jaar, tenzij tussen  partijen schriftelijk een andere termijn is overeengekomen. 

De Opdrachtgever – niet zijnde een consument – kan de overeenkomst opzeggen tegen het einde van de contractstermijn met inachtneming van drie maanden opzegtermijn. De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd. Blijft een opzegging binnen de hierboven gestelde termijn uit, dan wordt de overeenkomst stilzwijgend met een jaar verlengd. Ook kan de overeenkomst niet worden opgezegd voordat Müller Schoonmaakbedrijf een aanvang heeft gemaakt met haar diensten. 

De Opdrachtgever – zijnde een consument – kan de overeenkomst opzeggen tegen het einde van de contractstermijn met inachtneming van één maand opzegtermijn. De overeenkomst met de duur van één jaar kan niet tussentijds worden opgezegd. Blijft een opzegging binnen de hierboven gestelde termijn uit, dan vindt een stilzwijgende verlening van de overeenkomst plaats voor één jaar doch kan de overeenkomst maandelijks worden opgezegd. 

Indien sprake is van een onregelmatige of voortijdige opzegging op grond van de voorgaande leden is Opdrachtgever aan Müller Schoonmaakbedrijf de in de overeenkomt volledig overeengekomen prijs verschuldigd of de resterende opzegtermijn indien sprake is van een bepaalde tijd contract.

Artikel 5: verplichtingen van de opdrachtgever

Opdrachtgever verbindt zich medewerking te verlenen aan het uitvoeren van een verstrekte opdracht door Müller Schoonmaakbedrijf. Opdrachtgever garandeert de juistheid van de door hem/haar aangeleverde gegevens en zorgt ervoor dat deze tijdig worden verstrekt aan Müller Schoonmaakbedrijf. 

Opdrachtgever dient een eventuele wijziging van contact- en overige gegevens spoedig aan Müller Schoonmaakbedrijf door te geven. 

Müller Schoonmaakbedrijf kan niet instaan voor de juistheid van door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Müller Schoonmaakbedrijf hoeft de door Opdrachtgever aangeleverde informatie niet op juistheid te onderzoeken. Müller Schoonmaakbedrijf zal dan ook geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor informatie en gegevens die door Opdrachtgever zelf zijn aangeleverd.

De Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde materialen en hulpmiddelen (indien van toepassing).

De Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat Müller Schoonmaakbedrijf haar werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten.

De Opdrachtgever zorgt ervoor dat Müller Schoonmaakbedrijf tijdig kan beschikken over:

Het terrein waar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden;

Aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, water en andere voor de  uitvoering van het werk benodigde middelen;

De Opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding water, gas en elektriciteit, opslagruimte voor materialen e.d. ter beschikking te stellen (indien van toepassing).

Indien de Opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van de werkzaamheden aan zich heeft voorbehouden, is deze aansprakelijk voor de gevolgen van niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.

Indien de Opdrachtgever niet of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Müller Schoonmaakbedrijf voldoet, is deze gerechtigd haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten dan wel de opdracht te ontbinden. Müller Schoonmaakbedrijf is dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. De Opdrachtgever dient dan de tot dat moment naar redelijkheid en billijkheid gemaakte kosten, doch tenminste hetgeen is overeengekomen, aan Müller Schoonmaakbedrijf te voldoen. 

Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door onjuistheden in de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden of door Opdrachtgever verstrekte informatie. Opdrachtgever draagt tevens het risico voor kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan Opdrachtnemer het werk verricht en bij gebreken in of van de ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door Opdrachtgever aan Müller Schoonmaakbedrijf ter beschikking zijn gesteld.

Indien werknemers van Müller Schoonmaakbedrijf zich moeten houden aan specifieke lokale veiligheidsregels en/of gedragsregels bij de uit te voeren diensten, dient Opdrachtgever dit tijdig en voor aanvang van de overeenkomst aan Müller Schoonmaakbedrijf schriftelijk te melden.

 

Artikel 6: verplichtingen Muller Schoonmaakbedrijf

Müller Schoonmaakbedrijf zal bij de uitvoering van de opdracht de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Müller Schoonmaakbedrijf staat ervoor in, dat het werk op een deugdelijke manier wordt uitgevoerd in overeenstemming met de tussen Partijen gemaakte afspraken in de Overeenkomst. 

Indien tijdens de uitvoering blijkt dat de werkzaamheden – door een niet aan Müller Schoonmaakbedrijf te wijten oorzaak – slechts gewijzigd kunnen worden uitgevoerd, zal Müller Schoonmaakbedrijf de door haar noodzakelijk geachte wijzigingen in de uitvoering terstond ter kennis aan Opdrachtgever te brengen en na overleg met deze Opdrachtgever uit te voeren. Müller Schoonmaakbedrijf zal  de werkzaamheden niet verder uitvoeren dan na overleg te hebben gepleegd met Opdrachtgever.

Müller Schoonmaakbedrijf  deelt haar werkzaamheden geheel zelfstandig in en verricht deze naar eigen inzicht en zonder leiding van Opdrachtgever. Müller Schoonmaakbedrijf zal , indien dit mogelijk is, zoveel mogelijk rekening houden met de wensen en instructies van Opdrachtgever en zal indien nodig overleg plegen met Opdrachtgever.

 

Artikel 7: door Muller Schoonmaakbedrijf gebruikte hulpmiddelen

Müller Schoonmaakbedrijf is vrij in de keuze van hulpmiddelen. Alle hulpmiddelen zijn in de geoffreerde prijs inbegrepen, tenzij schriftelijk het tegendeel blijkt. Deze hulpmiddelen blijven eigendom van Müller Schoonmaakbedrijf.

 

Artikel 8: onvoorziene complicaties tijdens de uitoefening van de werkzaamheden

De Opdrachtgever draagt het risico van het door Müller Schoonmaakbedrijf aantreffen van een (on)roerende zaak die een wezenlijke belemmering of bemoeilijking van de uitvoering betekent.

Wanneer zich tijdens de uitoefening van de werkzaamheden onvoorziene complicaties voordoen, zal Müller Schoonmaakbedrijf zo spoedig mogelijk hiervan melding doen bij de Opdrachtgever. Müller Schoonmaakbedrijf zal de werkzaamheden onderbreken indien zij de Opdrachtgever niet kan bereiken, behoudens onmiddellijk handelen is vereist.

Eventuele hiermee gepaard gaande kosten, die Müller Schoonmaakbedrijf dient te maken die noodzakelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de Opdrachtgever worden vergoed tenzij de schade aan Müller Schoonmaakbedrijf is toe te rekenen.

 

Artikel 9: prijzen en betaling

Betaling van de facturen dient binnen een termijn van veertien dagen door Opdrachtgever te worden voldaan.

De termijn in lid 1 van dit artikel wordt gezien als een fatale termijn in de zin van de Nederlandse Wet. Bij het uitblijven van de betaling verkeert Opdrachtgever in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling aan Opdrachtgever hoeft te worden verzonden.  Latere betaling is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van Müller Schoonmaakbedrijf.

Indien sprake is van een eenmalige uitvoering van de dienst door Müller Schoonmaakbedrijf is Müller Schoonmaakbedrijf gerechtigd om een aanbetaling van 30% van de overeengekomen prijs te verlangen voor aanvang van de dienst.

Zolang een (deel) factuur niet door Opdrachtgever is voldaan, is Müller Schoonmaakbedrijf bevoegd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten zonder dat dit zal leiden tot een toerekenbare tekortkoming zijdens Müller Schoonmaakbedrijf.

Bij niet-tijdige betaling zal eerst door Müller Schoonmaakbedrijf een betalingsherinnering worden verzonden. Blijft betaling binnen de daartoe gestelde termijn uit zal een aanmaning worden verstuurd waarbij aan  Opdrachtgever de wettelijke (handels)rente in rekening gebracht, met een minimum van 15% per jaar. Mocht een betaling ook binnen de daartoe gestelde termijn uitblijven zal aan de Opdrachtgever een formele ingebrekestelling worden verzonden. Tevens komen alle kosten van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke invordering voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden tussen partijen forfaitair vastgesteld op 15% van de totale vordering, inclusief verschuldigde rente, en te vermeerderen met die rente, ongeacht de hoogte van de vordering. 

Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen schriftelijk kenbaar te worden gemaakt en wel binnen zeven dagen na de verzenddatum van de factuur. Blijft een bezwaar binnen deze termijn uit dan wordt Opdrachtgever geacht in te stemmen met de factuur.

Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van betaling of tot verrekening.

Indien de betalingstermijn van een factuur is verstreken, zonder dat deze volledig is voldaan, zijn alle nog openstaande facturen bij Müller Schoonmaakbedrijf direct opeisbaar. 

Facturen zijn tevens direct opeisbaar in het geval van bedrijfsovername- of fusie, faillissement of onder bewind- of curatele stelling van opdrachtgever. Deze bepaling is tevens van toepassing indien sprake is van surseance van betaling of schuldsanering natuurlijke personen.

Müller Schoonmaakbedrijf kan na datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen maar voor de dag van het verrichten van de diensten verhogingen in prijs aan de Opdrachtgever in rekening brengen indien deze worden veroorzaakt door verhogingen in een of meer kostenfactoren. Müller Schoonmaakbedrijf kan in dit geval ook de overeenkomst (al dan niet gedeeltelijk) ontbinden. Het recht van ontbinding bij een prijsverhoging op grond van dit artikel komt ook toe aan Opdrachtgever maar alleen indien deze binnen 5 dagen na mededeling van de prijsverhoging bij Müller Schoonmaakbedrijf de ontbinding van de overeenkomst schriftelijk inroept.

De prijs die een Opdrachtgever moet betalen kan na het moment van tot stand komen van de overeenkomst niet meer worden gewijzigd, behoudens verrekening wegens meer- en minderwerk en stelposten, onvoorziene omstandigheden, in geval van wettelijke wijzigingen van de omzetbelasting en in het geval van artikel 9 lid 10. Müller Schoonmaakbedrijf en Opdrachtgever kunnen in onderling overleg van dit lid schriftelijk afwijken.

 

Artikel 12: niet-toerekenbare tekortkoming

Onder overmacht moet worden verstaan de niet toerekenbare tekortkoming van Müller Schoonmaakbedrijf, en verder van onvoorziene omstandigheden waardoor van Müller Schoonmaakbedrijf de naleving (dan wel uitvoering) van de overeenkomst niet kan worden gevergd. Onder deze omstandigheden worden onder meer verstaan: technische storingen, computerstoringen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van personeel en hulppersonen, oorlog, oorlogsgevaar, oproep, werkstaking of bedrijfsbezetting, brand, waterschade, molest, overstroming, epidemieën en beperkende overheidsmaatregelen. Deze opsomming is niet limitatief van aard.

Indien Müller Schoonmaakbedrijf door overmacht de overeenkomst niet (tijdig) kan nakomen, heeft zij het recht de opdracht op te schorten voor de duur van de belemmering. Ook kan Müller Schoonmaakbedrijf de opdracht geheel of gedeeltelijk ontbinden. Müller Schoonmaakbedrijf is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. 

 

Artikel 13: aansprakelijkheid

Müller Schoonmaakbedrijf is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die is ontstaan doordat Opdrachtgever aan Müller Schoonmaakbedrijf onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

Müller Schoonmaakbedrijf is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die  het gevolg is van niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren van Müller Schoonmaakbedrijf.

Tenzij sprake is van opzet of grove schuld wordt door Müller Schoonmaakbedrijf geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook aanvaard. Voor zover enige aansprakelijkheid toch van toepassing zou zijn, is deze beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Müller Schoonmaakbedrijf inzake diens verzekering in dat specifieke geval uitkeert, zulks inclusief het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Müller Schoonmaakbedrijf in dat specifieke jaar terzake van uitgevoerde diensten aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

Müller Schoonmaakbedrijf is niet aansprakelijk in geval gebruik wordt gemaakt van een hoogwerker en schade is ontstaan aan beplanting, gazons, bestrating, leidingen of putten tenzij sprake is van opzet of roekeloosheid zijdens Müller Schoonmaakbedrijf.

In geval van vloerreiniging is Müller Schoonmaakbedrijf niet aansprakelijk voor schade aan de vloer door uitvoering van diensten indien de voorgeschiedenis van de vloer onbekend is of als Opdrachtgever specifieke reinigingsinstructies heeft gegeven aan Müller Schoonmaakbedrijf waardoor de schade aan de vloer is ontstaan.

Opdrachtgever vrijwaart Müller Schoonmaakbedrijf voor aanspraken van derden, volgend uit het verrichten van handelingen voortvloeiend uit de overeenkomst en stelt Müller Schoonmaakbedrijf in voorkomende gevallen schadeloos.

Müller Schoonmaakbedrijf is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de door hen uit te voeren werkzaamheden willen beperken of hebben beperkt, is Müller Schoonmaakbedrijf gerechtigd, en daartoe door Opdrachtgever middels aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden gemachtigd, om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking (mede) namens Opdrachtgever te aanvaarden.

Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, is Müller Schoonmaakbedrijf voor schade die het gevolg is van het gebruik van producten die zij van derden heeft betrokken, niet verder aansprakelijk dan deze derden jegens Müller Schoonmaakbedrijf.

Hulppersonen genieten in elk geval en ieder voor zichzelf dezelfde bescherming en zijn gerechtigd tot dezelfde uitsluitingen, ontheffingen en beperkingen van aansprakelijkheid die ingevolge deze algemene voorwaarden ten aanzien van Müller Schoonmaakbedrijf gelden.

De door partijen afgesproken en door Müller Schoonmaakbedrijf gemelde data ter zake door haar uit te voeren werkzaamheden kunnen niet als fataal worden aangemerkt, maar zijn streefdata. Bij overschrijding van die streefdata is Müller Schoonmaakbedrijf ook nimmer aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Opdrachtgever Müller Schoonmaakbedrijf van deze schade onverwijld, doch uiterlijk binnen veertien dagen nadat Opdrachtgever met deze schade bekend is geworden (of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn), deze schade schriftelijk aan Müller Schoonmaakbedrijf kenbaar heeft gemaakt.

In elk geval dienen rechtsvorderingen uiterlijk binnen één jaar na tijdige melding van de schade bij Müller Schoonmaakbedrijf aanhangig te zijn gemaakt. Wordt de rechtsvordering niet binnen de hierboven gestelde termijn aanhangig gemaakt zal dit leiden tot een verval van recht.

Het bepaalde in voorgaande leden ziet zowel op contractuele als buitencontractuele aansprakelijkheid van Müller Schoonmaakbedrijf.

 

Artikel 11: herroepingsrecht

 

Indien de Opdrachtgever een particulier is mag deze de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen, kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht) indien sprake is van een koop op afstand. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst geldt de datum waarop Müller Schoonmaakbedrijf de getekende offerte heeft ontvangen.

De Opdrachtgever maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen genoemde periode per aangetekende post, dan wel per e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat de overeenkomst ontbonden moet worden.

 

 

Artikel 15: ontbinding

 

Onverminderd het overige wat in deze voorwaarden is gesteld, is Müller Schoonmaakbedrijf bevoegd de overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden, zonder dat daartoe een formele ingebrekestelling of rechterlijke uitspraak voor nodig is, in de volgende gevallen:

Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk zijn verplichtingen nakomt die voortvloeien uit onderhavige overeenkomst;

Indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, sprake is van aanvraag van surseance van betaling, het bedrijf van Opdrachtgever wordt geliquideerd, sprake is van schuldsanering voor natuurlijke personen of indien de Opdrachtgever door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest.

Ontbinding vindt plaats door middel van een schriftelijke verklaring van Müller Schoonmaakbedrijf.

Opdrachtgever kan de overeenkomst niet ontbinden of zijn verplichtingen opschorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

Indien Müller Schoonmaakbedrijf instemt met ontbinding, zonder dat sprake is van verzuim zijdens haar, heeft zij steeds recht op vergoeding van alle vermogensschade. Ingeval van een gedeeltelijke ontbinding kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Müller Schoonmaakbedrijf verrichte prestaties en heeft Müller Schoonmaakbedrijf onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

 

Artikel 17: verwerking persoonsgegevens

 

In het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst is het noodzakelijk dat partijen persoonsgegevens verwerken. Denk hierbij aan – doch niet uitsluitend – emailadressen, namen, telefoonnummers etc.  Partijen zijn niet gerechtigd om de persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. 

Zowel op Müller Schoonmaakbedrijf als op Opdrachtgever rust te allen tijde een zelfstandige verplichting tot naleving van de AVG en andere toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Partijen dien bijvoorbeeld passende beveiligingsmaatregelen te bieden en betrokkenen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens te informeren.

Voor zover in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt, garanderen Partijen dat deze persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijk en zorgvuldige wijze worden verwerkt overeenkomstig de AVG.

Ieder der partijen verleent medewerking voor zover mogelijk en relevant wanneer een der partijen een verzoek indient ter uitoefening van haar rechten op grond van de AVG.

Müller Schoonmaakbedrijf draagt zorg voor geheimhouding van de door Opdrachtgever aan haar verstrekte gegevens, behoudens in het geval dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is of een rechterlijke instantie, politie of arbitragecommissie om die gegevens verzoekt. Voor zover nodig machtigt de opdrachtnemer Müller Schoonmaakbedrijf door ondertekening van de overeenkomst en acceptatie van deze voorwaarden tot het verstrekken van die gegevens aan de hiervoor genoemde instanties.

Müller Schoonmaakbedrijf zal aan Opdrachtgever of derden geen informatie verstrekken indien de AVG, of enige andere wet-of regelgeving zich hiertegen verzet.

 

 

Artikel 17: klachten

 

Mocht een Opdrachtgever om welke reden dan ook niet geheel tevreden zijn over de dienstverlening van Müller Schoonmaakbedrijf, dan kan deze dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@mullerschoonmaakbedrijf.nl onder vermelding van de aard van de klacht. Gelieve bij klachten over de uitvoering van de schoonmaakwerkzaamheden zich niet te wenden tot de werknemers van Müller Schoonmaakbedrijf maar tot uw vaste contactpersoon.

Indien werkzaamheden volgens Opdrachtgever niet conform het schoonmaakprogramma zijn uitgevoerd, dient Opdrachtgever Müller Schoonmaakbedrijf hier onverwijld en schriftelijk in kennis van te stellen, doch uiterlijk binnen drie dagen na uitvoering van de schoonmaakbeurt.

Na ontvangst van de klacht neemt Müller Schoonmaakbedrijf binnen 5 werkdagen contact op met de Opdrachtgever om de klacht te bespreken. Voorts zal worden getracht de klacht zo spoedig mogelijk af te handelen.

Een klacht als bedoeld in lid 1 schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

Klachten worden door Müller Schoonmaakbedrijf vertrouwelijk behandeld.

 

Artikel 18: geschillen

 

Op al onze opdrachten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die mochten ontstaan uit een opdracht waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn zullen worden beslecht door de bevoegde (kanton)rechter van Rechtbank Limburg te Maastricht.

© 2020 - 2022 müllerschoonmaakbedrijf | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel